Cesta žáka

Cesta žáka

První etapou je prostudování našeho přístupu, ověření si školního prostředí: jak fungujeme a proč. Jakmile se rozhodnete pro naši školu, doporučujeme vám, aby vaše dítě nejdříve navštěvovalo tzv. PRIMApřípravku. Jde o přípravu pro vstup do školy 1x týdně v odpoledních hodinách, na kterou je možné přihlásit se i v průběhu roku. V přípravce děti učíme anglický jazyk přímou metodou – tzn. tak, jak se učí dítě mateřský jazyk. Děti absolvují také řadu výtvarných činností formou hry – uvolňovací cviky, kresba, malba, modelování, stříhání, lepení, rozvoj grafomotorických dovedností. PRIMApřípravka probíhá v rámci z. s. MINI ART a docházka do ní může být kdykoliv ukončena.

Cílem přípravky je:

 • podpořit a motivovat děti k pozitivnímu vztahu ke škole
 • posílit sociální dovednosti a práci ve skupině
 • nastartovat základní školní návyky a dovednosti
 • seznámit se s budoucími spolužáky, učiteli i s prostředím školy

Pokud máte zájem o PRIMApřípravku, můžete vypsat předběžnou elektronickou přihlášku a poslat ji na info@primaskola.cz.

Druhou etapou je vstup do první třídy. První rok ve škole probíhá na základě souhlasu rodičů testování žáka Dětskou Mensou, které může poukázat na oblasti nadání . Tento postup pak může vést k vypracování individuálního plánu. Celý proces probíhá ve spolupráci s Centrem nadání a s mezinárodní společností pro talent a nadání Echa a v úzké spolupráci s rodiči žáka.

Další etapou je postupné rozvíjení žáka, volba volnočasových kroužků, účast na soutěžích. Kromě rozvíjení nadání, se soustředíme také na rozvoj a posilování slabších stránek žáků.

Poslední etapou je příprava žáka pro vstup na střední školu. Tato příprava probíhá v posledních dvou ročnících druhého stupně, kdy si žáci s pomocí pedagogů postupně ujasní své směřování a vyberou si adekvátní střední školu, na jejíž přijímací testy se také systematicky připravují.


Podmínky přijetí do 1.třídy:

 1. Přihláška
 2. Docházka do PRIMApřípravky min. 60 procent
 3. Sepsání smlouvy a úhrada školného

Preferenční kritéria:

 1. Oblast školní připravenosti posouzená pedagogem
  (emočně – sociální, verbální, grafomotorická)
 2. Spolupracující rodina (projevení zájmu o školu – účast na akcích, podpora školy)

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2020/2021

Do 1.ročníku PRIMAškoly ve školním roce 2020/2021 bude zařazeno 20 žáků.
Podmínkou přijetí je získání minimálně 50 bodů z určených kritérií.

Kritéria:

 1. Kritérium projevení zájmu a docházka do PRIMApřípravky – 35 bodů
 2. Kritérium školní připravenosti po stránce jazykové, matematické, grafomotorické – 25 bodů
 3. Kritérium spolupracující rodina – 5 bodů
 4. Kritérium dítě zaměstnance, sourozenec v PRIMAškole – 5 bodů

Zápis bude probíhat dle určeného časového rozpisu dne 2.dubna 2020 v budově PRIMAškoly.

Přijetí žáků do vyšších ročníků, tzv. přestupy, jsou prováděny v případě volných míst a na základě přezkoušení z hlavních předmětů…


Příjem přihlášek do přípravného ročníku na školní rok 2019/20 se  uzavírá k datu 10.6. 2019.