Řekli o nás

Řekli o nás

Bylo to PRIMA, děkujeme!!!
Děkujeme za skvělé vzdělání, které získal Daniel v průběhu 9 let, resp. 10let s přípravkou, ve Vaší Prima škole.
Děkujeme, že mohl Daniel prožívat šťastné dětství bez písemných domácích úkolů, ale s možností věnovat se odpoledne svým zájmům.
Děkujeme za výbornou přípravu k přijímacím zkouškám na střední školu.
Děkujeme celému kolektivu školy za přátelské až rodinné prostředí-jste PRIMA!!!
Přejeme všem dětem, aby se mohly vzdělávat na školách s tímto PRIMA přístupem, kde se vzdělává formou projektů, kde můžete trávit přestávky např. hrou na bicí, kde hudebka vede žáky k lásce k hudbě a kde jste pro učitele partnerem a můžete se na něj kdykoliv obrátit.

Kamila a Michal Juříčkovi, rodiče

Naše obě děti navštěvují Primaškolu od první třídy. Starší syn si letos na chvíli odskočil na osmileté gymnázium. Ze školy chodil nešťastný a otrávený, neustále jsme doma řešili, že chce zpět na Primaškolu.
Po zvážení všech pro a proti se na Primaškolu vrátil. Už je z něj zase spokojený kluk, který do školy chodí rád, těší se na vyučující i spolužáky. Oceňuji na Primaškole přátelské rodinné prostření, individuální přístup pedagogů, výuku angličtiny a v neposlední řadě rozvoj dětí i po stránce výtvarné a hudební.
Děkuji vedení školy za velmi vstřícný a lidský přístup při řešení našeho problému.

Martina Ledvinková, rodič

Syn si po přestupu ze státní školy do Primaškoly brzy našel díky skvělé a citlivé pedagogické práci a přátelskému prostředí své místo a v neposlední řadě zlepšil i svůj prospěch. Do školy se Daniel těší, líbí se mu její atmosféra a doslova rodinné prostředí, které zde děti mají. Primaškola motivuje děti k píli, samostatnosti, komunikativnosti a překonávání překážek bez zbytečného stresu. Primaškola je navíc krásná, moderní a barevná, takže jako rodiče víme, že naše dítě tráví den v esteticky podnětném prostředí. Výuka je poutavá a zajímavá a také díky nižšímu počtu dětí ve třídách se mohou učitelé věnovat žákům podstatně více, než v klasických školách. Děti jdou také velmi kvalitně připraveny na příjimací zkoušky na střední školy a následné studium.

Petra a Daniel Trubkovi, rodiče

Pozitivní pracovní klima ve většině hodin podporovalo otevřenou komunikaci mezi pedagogy a žáky a rovněž mezi žáky samotnými. Vzhledem k používání aktivizujících a inovativních metod a forem bylo zřejmé, že si všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu mezi sebou vybudovali velmi úzký vztah založený na empatickém přístupu. Učitelé většinou zařazovali výuku postavenou na kritickém myšlení. Všichni žáci nejen během hospitovaných hodin, ale rovněž o přestávkách se k sobě chovali s respektem a nebyly pozorovány ani náznaky rizikového chování.

Všechny hospitované hodiny se vyznačovaly kvalitním pedagogickým vedením a jasnou strukturou. Vyučující kladli důraz na používání spisovného jazyka, vedli žáky k samostatnému projevu a obsahově správným formulacím. V rámci podpory rozvoje čtenářské gramotnosti žáky systematicky vedli ke čtení s porozuměním, zjišťování a využívání informací i k orientaci v textu. Žáci byli aktivní, měli možnost vyjádřit své názory, obsah učiva učitelé propojovali s reálnými situacemi běžného života.

Vyučující dbali ve většině případů na soustavnou komunikaci s žáky. Jejich výrazně respektující přístup žáky efektivně motivoval k vyjadřování vlastních názorů a k dalšímu vzdělávání. Motivaci žáků účinně rozvíjeli zařazováním didaktických her.

Prostory školy jsou vybaveny nadstandardně, žáci jsou tak pozitivně podněcováni ke školní docházce, což mj. minimalizuje výskyt sociálně patologických jevů.

Škola ověřuje znalosti žáků prostřednictvím svého interního testování. Účastní se rovněž externího testování českého jazyka či anglického jazyka s výbornými výsledky a získávají mezinárodní jazykové certifikáty.

Pedagogičtí pracovníci věnují potřebnou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci společného vzdělávání. Neopomíjí rovněž práci s talentovanými žáky, kterým výuku diferencují a individuálně přizpůsobují v rámci projektů a soutěží.

Celkové vnímání školního života je žáky na základě anketního zjišťování hodnoceno jako výrazně pozitivní. Aktivity školy jsou cíleně směrovány k prokazatelně efektivní primární prevenci.

Výňatky z poslední inspekční zprávy ČSI, 22.10.2019

Přijměte obrovské poděkování za to, že se má dcera mohla vzdělávat na tak skvělé škole. Děkuji Vám i všem pedagogům za profesionální a zároveň lidský přístup, kterého si velmi vážím a oceňovala jsem ho zejména, když se Martina potýkala s různými zdravotními potížemi.

Mgr. Ludmila Kainarová, rodič

Primaškola zaujme na první pohled – nápaditými interiéry, přátelskou atmosférou, upřímným zájmem o rozvoj každého z žáků. Při spolupráci s ní oceňuji zejména sehraný tým pedagogů, ochotných se dále vzdělávat, a systematičnost vedení při zavádění inovací do výuky. Učitelé procházejí efektivním individuálním koučinkem. Témata vzdělávání pedagogického sboru i vedení jsou vybírána s ohledem na dlouhodobý rozvoj školy i aktuální situaci. V průběhu spolupráce trvající již tři roky tak vidím velký pokrok zejména v práci jednotlivých učitelů i pedagogického sboru jako celku. A z takových výsledků mám upřímnou radost.

Andrea Vedralová, pedagogická supervizorka a odborná lektorka

Dobrý den paní ředitelko, moc Vás pozdravuji a ráda bych Vám napsala, jak se mi daří na střední škole. Na konzervatoři jsem velmi spokojená a zejména v hlavním oboru zaznamenávám úspěchy. V prvním pololetí jsem na vysvědčení prospěla s vyznamenáním. Chtěla bych Vám poděkovat, že zvlášť v angličtině se mi velmi daří. Vedle ostatních spolužáků pociťuji, že bez problémů zvládám komunikovat a konverzovat. Jsem ráda, že jste mi ve vzdělání a přístupu k němu položili výborný základ. Mějte se moc hezky!

Karolína Gebauerová, absolventka PRIMAškoly

Naše zkouškové centrum Cloverleaf spolupracuje s Primaškolou ji několik let. Každoročně organizujeme pro její žáky mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny Cambridge English. Žáci jsou velmi úspěšní při skládání jak zkoušek pro děti YLE, tak i vyšších jazykových certifikátů (KET a PET). Je opravdu obdivuhodné, že žáci 8. třídy z Primaškoly mají výborné výsledky u jazykové zkoušky PET, která svou jazykovou úrovní odpovídá maturitní zkoušce určené podstatně staším studentům. Je vidět, že žáci jsou vysoce motivovaní a ke zkoušce díky výuce ve škole perfektně připraveni.

Sylvie Krčmářová, Jazykové zkoušky Cambridge English, Cloverleaf

Před několika dny jsem nastoupil na střední školu a zatím pouze opakujeme. Překvapuje mě, kolik toho oproti ostatním žákům vím a kolik toho v mojí hlavě z PRIMAškoly zůstalo. Na tuhle školu a úžasných devět let s ní, mi zůstane spousta skvělých vzpomínek a zjevně budu ještě dlouho vděčný svým bývalým učitelům za to, co do mé hlavy dostali.

Lubomír Fridrich, absolvent PRIMAškoly

V rámci praxe mého studia jsem měla příležitost se zúčastnit výuky angličtiny ve třídách druhého stupně PRIMAškoly pod vedením pana učitele Jana Kováče a rodilého mluvčího.
Musím říct, že mě velmi mile překvapila přátelská atmosféra ve třídách, úroveň angličtiny a velmi dobra výslovnost, zvláště pak u žáků deváté třídy. Pozitivní také bylo, že v průběhu celé hodiny žáci ochotně spolupracují a jsou učitelem vedeni k samostatné komunikaci.

Kateřina Farníková, angličtina pro školskou praxi

Škola-základ života, nebo také začátek problémů, nepochopení, pochybování o svých schopnostech. Přechod ze státní základní školy na PRIMAškolu udělal z naší dcery Klárky opět dívku s chutí učit se, těšení se mezi své spolužáky a hlavně skončilo řešení krádeží, šikany a nedorozumění si se svými vrstevníky. Učitelé mají pochopení pro problémy žáků, trpělivě učivo vysvětlují a vedou žáky k zodpovědnosti za svou práci a ke slušnému chování. Samotná budova školy okouzlí nevšední architekturou, z interiéru školy vyzařuje klid, pohoda, přátelská až rodinná atmosféra. Vážená paní ředitelko, ještě jednou moc děkujeme za to, že se Klárka může vzdělávat na tak skvělé škole a že tato škola ji opět vrátila úsměv do tváře při vyslovení slova – ŠKOLA. Velký dík také patří celému kolektivu školy.

Pavla Němcová, rodič

Děkuji ještě jednou za celou přípravku a krásný zápis! Nadi cestou říkala jaký to byl dnes krásný den s tím zápisem…

Miriama Svobodová, rodič