Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení – předškolní a mladší školní věk

Bez n‡zvu-1Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo    CZ.1.07/1.2.10/02.0051
Název projektu    Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení
Příjemce    Soukromá základní škola, spol. s r.o.
Datum zahájení realizace    23.11.2009
Datum ukončení realizace    31.10.2011
Partneři projektu    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ostravská univerzita v Ostravě

Stručný popis průběhu realizace projektu

Projekt byl zaměřen na zkvalitňování systému vzdělávání dvou specifických skupin žáků v předškolním a mladším školním věku (1. a 2. třída ZŠ):
a) integrovaných nadaných dětí a žáků, kterým poskytl především odborný přístup a práci podporující i rozvíjející jejich talent, prostřednictvím proškolených pedagogických pracovníků, odborných konzultantů, výukových materiálů a prostředků pro speciální práci
b) žáků se specifickými poruchami učení (SPU) a dětí s rizikem vzniku SPU, kterým nabídl efektivní pomoc obeznámených, akceptujících učitelů, poskytujících dostatek času k osvojení potřebných znalostí, vědomostí i dovedností a nezbytných kompenzačních pomůcek.
Hlavním cílem projektu a tedy hlavním výstupem projektu bylo vytvoření fungujícího komplexního vzdělávacího systému (od identifikace pedagogy i odborníky až po vytvoření individuálních vzdělávacích plánů) pro nadané děti a žáky a žáky se specifickými poruchami učení:
•    vytvořením koncepce vzdělávacího procesu, přenositelné na další vzdělávací instituce
•    vytvořením metodických materiálů pro pedagogy
•    vyškolením pedagogických pracovníků, kteří implementovali nové metody do vzdělávacího systému školy, jsou nyní schopni prvotní identifikace dětí a následné práce s nimi, včetně vytvoření individuálních plánů
•    navázáním dlouhodobé spolupráce s partnerskými školami v republice vzdělávajícími žáky nadané i žáky s SPU pro získání dobrých příkladů z praxe
•    vytvořením učebních opor, které umožňují nadaným žákům dostatečné množství podnětů k rozvoji jejich talentu a žákům s SPU napomáhají při reedukaci dysfunkce či dětem s rizikem vzniku SPU pomohou při rozvoji deficitních funkcí (databanka výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě):
– v rámci partnerství s VŠB – Technickou univerzitou v Ostravě byly vytvořeny samoopravovací matematické příklady
– byly a nadále budou získávány pracovní listy v centrech nadání a DYScentrech, ale především  učitelé vytvářeli a dále budou vytvářet vlastní pracovní listy i pro ostatní oblasti vzdělávání, byly zakoupeny potřebné encyklopedie, výukové CD ROMy a reedukační materiály do výuky
•    vytvořením zázemí pro děti, tzv.  speciální pracoviště a k digitální hnízdo – v rámci běžné třídy (notebook, encyklopedická příruční knihovna vč. CD-ROMů s možností využití interaktivní tabule v odborné učebně pro prezentaci zjištěných informací před třídou)
•    přenesením projektem získaných znalostí z oblasti pedagogiky v rámci spolupráce s ostatními školami do výuky žáků
•    pilotním ověřením vzdělávacího systému a jeho funkčnosti (průběžně ověřování materiálů i pedagogických postupů v praxi)
•    propagací dané oblasti mezi odbornou i laickou veřejností (účastí na konferencích v celé ČR i v zahraničí, pořádáním závěrečné mezinárodní konference k danému tématu v prostorách naší školy)

Dosažené cíle projektu
Hlavním cílem projektu a tedy hlavním výstupem projektu je vytvořený fungující komplexní vzdělávací
systém (od identifikace až po vytvoření individuálních vzdělávacích plánů) pro nadané děti a žáky a žáky se specifickými poruchami učení:
a) Byly vytvořeny koncepce vzdělávacího procesu, které slouží i pro ostatní školy jako vzor pro nastavení na konkrétní podmínky každé jednotlivé školy (Koncepce systému vzdělávání pro žáky se specifickými poruchami učení, Koncepce systému vzdělávání pro děti a žáky nadané).
b) Byly vytvořeny metodické materiály, které jsou k dispozici všem vyučujícím a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti na webových stránkách školy či k nahlédnutí do tištěných materiálů v areálu školy (Organizace péče o žáky se specifickými poruchami učení, Organizace péče o nadané dítě, Opodstatněnost zařazení vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků s SPU do oblasti speciální pedagogiky).
c) Byli vyškoleni pedagogičtí pracovníci, kteří implementovali nové metody do vzdělávacího systému
školy, prováděli prvotní identifikace dětí formou dotazníkového šetření a následně s nimi pracovali v hodinách, vytvářeli pro ně individuální vzdělávací plány. Jako součást IVP vznikla na naší škole Smlouva s nadaným žákem, která konkrétně nastavuje dílčí cíle v individuálním vzdělávání i v oblastech mimo výuku. Byl vytvořen i identifikační dotazník pro rodiče pro doplnění celkového pohledu na žáka a zvýšení výpovědní hodnoty pedagogické identifikace.
d) Byla navázána dlouhodobá spolupráce s partnerskými školami v republice vzdělávajícími žáky nadané i žáky s SPU pro získání dobrých příkladů z praxe (Základní a mateřská škola JUDr. Mareše ve Znojmě, Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova v Sokolově, ZŠ Dětská Ostrava-Poruba, ZŠ Zlín-Malenovice, ZŠ Nám. Curievých v Praze, MŠ a ZŠ Čtyřlístek Uherské Hradiště)
e) Byly vytvořeny učební opory, které umožňují nadaným žákům dostatečné množství podnětů k rozvoji jejich talentu a žákům s SPU napomáhají při reedukaci dysfunkce (databanka výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě):
– v rámci partnerství s VŠB-Technickou univerzitou v Ostravě byly vytvořeny samoopravovací matematické příklady pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ.
– byly získávány pracovní listy v centrech nadání a DYScentrech i pro ostatní oblasti vzdělávání, ale především byly vytvářeny pracovní listy samotnými učiteli školy na konkrétní podmínky. Byly zakoupeny potřebné encyklopedie a reedukační materiály i kompenzační pomůcky pro učitelskou i příruční žákovskou knihovnu.
f) Bylo vytvořeno zázemí pro děti, tzv. speciální pracoviště v rámci běžné třídy (notebook, encyklopedická příruční knihovna vč. CD-ROMů s možností využití interaktivní tabule v odborné učebně pro prezentaci zjištěných informací před třídou).
g) Byl zřízen speciální koutek pro talentované děti a děti s SPU.
h) Docházelo k přenosu projektem získaných znalostí z oblasti pedagogiky v rámci spolupráce s ostatními školami do výuky žáků dalších základních škol.
i) Byl pilotně ověřen vzdělávací systém a jeho funkčnost (průběžně bylo prováděno ověřování materiálů i pedagogických postupů v praxi). Tento systém byl předváděn formou ukázkových hodin i dalším zájemcům z řad pedagogů jiných škol či byly natočeny ukázkové hodiny na DVD, která jsou k dispozici pedagogům naší školy i dalším pedagogům z jiných škol.
j) Daná oblast byla propagována mezi odbornou i laickou veřejností (na různých konferencích během celého projektu (konference po celé republice – v Praze, ve Zlíně, ve Znojmě, v Kroměříži, na mezinárodních konferencích v Paříži a v Budapešti) a především závěrečnou konferencí nazvanou „Prima škola pro všechny“ k danému tématu, která proběhla v naší škole). Na této konferenci se sešlo 45 účastníků z 60 přihlášených z celé republiky. Velký zájem byl především o ukázkovou hodinu v 2. ročníku ZŠ, ale také diskuze a výměna zkušeností pod vedením odborníků ze společnosti Centrum nadání Praha a MENSA ČR, včetně zástupců z univerzit z oblasti speciální pedagogiky, byla vítána. Odborné přednášky, především hosta ze zahraničí PhDr. Jany Juráškové, PhD., autorky mnoha praktických publikací o vzdělávání dětí a žáků nadaných, se setkaly s velkým ohlasem.

Zpětná vazba od cílových skupin
1. DĚTI A ŽÁCI NADANÍ
Zapojení: 14 žáků nadaných, 1 žák dvakrát výjimečný (nadaný, SPU)
Zhodnocení: zlepšení kvality vzdělávání díky konkrétnímu zaměření dle druhu nadání – pomocí Smlouvy se žákem upřesněna forma i náplň vzdělávání, možnost použít další rozšiřující materiály (pracovní listy, encyklopedie, vzdělávací CD ROMy vč. možnosti pracovat s notebookem na samostatné práci).

2. DĚTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ
(např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADD, ADHD, děti se rizikem vzniku SPU),
Zapojení: 15 žáků, 1 žák dvakrát výjimečný (nadaný, SPU)
Zhodnocení: zlepšení kvality vzdělávání díky širší nabídce kompenzačních pomůcek, výukových CD ROMů a možnosti použít notebook při práci ve škole.

3. PRACOVNÍCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY
Zapojení: 23 osob
Zhodnocení: zvýšení kvalifikace a odborných znalostí z dané problematiky, možnost teorii převést do praxe, vyzkoušet si ji a dále ji vzájemnými hospitacemi a koučováním odborníků ze speciální pedagogiky rozvíjet a zlepšovat.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Název ukazatele                                                                     Plánovaná hodnota    Dosažená hodnota
Počet nově vytvořených / inovovaných produktů             27                                 27
Počet podpořených osob – celkem                                      110                               160
Počet úspěšně podpořených osob                                       110                               160

Udržitelnost projektu
Po skončení realizace projektu je další finanční krytí zajištěno z vlastních zdrojů.
Realizací projektu byla vytvořena metodika pro zavedení systému vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků se specifickými poruchami učení a dětí s riziky vzniku SPU, která byla implementována do vzdělávacího systému školy a vytvořila tak pevný základ pro další tvorbu a rozvoj tohoto systému vzdělávání. Slouží k rozpoznání dětí s rysy SPU i nadání dětí a k jejich dalšímu rozvoji. Projekt rovněž poskytl metodické vedení pro stávající i budoucí učitele jednotlivých předmětů s uvedením do problematiky, s potřebnými podklady pro výuku (pracovní listy) a nezbytné pomůcky a prostředky pro efektivní práci s cílovou skupinou, které budou i nadále využívány.
Tento vzdělávací systém bude průběžně doplňován a zdokonalován, aby byl neustále v souladu s novými trendy speciálního vzdělávání.
Všechny vytvořené a ověřené výstupy projektu budou využívány partnerskými školami a dle zájmu i ostatními školami v republice.

 

Výstupy/produkty projektu
 
Typ
Název
Stručný popis
Dostupnost
1
Metodický materiál
1.      Koncepce systému vzdělávání pro žáky se specifickými poruchami učení,

2.      Koncepce systému vzdělávání pro děti a žáky nadané

 
Koncepce systému vzdělávání – obecný a poté konkrétní popis jednotlivých kroků k zavádění systému vzdělávání pro jednotlivé skupiny žáků (žáky nadané a žáky s SPU).
V tištěné podobě k nahlédnutí v areálu školy.
2
Metodický materiál
1.      Organizace péče o žáky se specifickými poruchami učení,

2.      Organizace péče o nadané dítě,

3.      Opodstatněnost zařazení vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků s SPU do oblasti speciální pedagogiky

(3 nové produkty)
Teoretické základy a praktické kroky při zavádění systému vzdělávání jednotlivých skupin žáků (žáky nadané a žáky s SPU).
V tištěné podobě k nahlédnutí v areálu školy..
3
Rozvíjející pomůcka
Samoopravovací cvičení z matematiky pro 0.-2. ročník ZŠ
(2 nové produkty)
Sestava testů z matematiky včetně následné automatické opravy chyb a vyhodnocení výsledků žáka.
V elektronické podobě v areálu školy a na vyžádání na CD.
4
Rozvíjející pomůcka
Pracovní listy
(20 nových produktů)
2 databáze učebních textů:
1. databáze pro děti a žáky nadané – 14 pořadačů dle jednotlivých předmětů v jednotlivých ročnících (0. – 2. ročník), v každé složce pracovní listy pro další rozmnožování
2. databáze pro žáky s SPU – 6 pořadačů dle jednotlivých předmětů v jednotlivých ročnících (0. – 2. ročník), v každé složce pracovní listy pro další rozmnožování.
 Všechny pracovní listy jsou i v elektronické podobě na CD nosičích, vložených do jednotlivých složek.
Tištěné pracovní listy jsou k nahlédnutí v areálu školy a na vyžádání zájemců na CD nosičích.
5
 
Ověřený vzdělávací systém pro dvě skupiny žáků se specifickými vzdělávacími potřebami:
a) děti a žáky nadané
b) děti s rizikem SPU a žáky s SPU
(2 nové produkty)
Celý pilotně ověřený systém je popsán výše
Součástí ŠVP