Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení – školní věk

Bez n‡zvu-1
Souhrnná informace o realizaci projektuOperačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/08.0135
Název projektu Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení
Příjemce Soukromá základní škola, spol. s r.o.
Datum zahájení realizace 01.08.2009
Datum ukončení realizace 31.07.2011
Partneři projektu Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

 

Stručný popis průběhu realizace projektu
Realizovaný projekt byl zaměřen na zkvalitňování systému vzdělávání dvou specifických skupin žáků, kteří představují pro společnost potenciál, který by neměla ztrácet, čehož lze dosáhnout pouze odborným přístupem v jejich vzdělávání.

Projektem byl vytvořen fungující systém vzdělávání, založený na nových moderních metodách a podpůrných prostředcích speciální pedagogiky ověřený praxí:

A) integrovaných nadaných dětí, kterým poskytl především odborný přístup a práci podporující i rozvíjející jejich talent, prostřednictvím proškolených pedagogických pracovníků, odborných konzultantů, výukových materiálů a prostředků pro speciální práci

B) žáků se specifickými poruchami učení (SPU), kterým nabídl efektivní pomoc obeznámených, akceptujících učitelů, poskytujících dostatek času k osvojení potřebných znalostí, vědomostí i dovedností a nezbytných kompenzačních pomůcek.

 

 

Dosažené cíle projektu
Hlavním cílem projektu a tedy hlavním výstupem projektu je vytvořený fungující komplexní vzdělávací

systém (od identifikace až po vytvoření individuálních vzdělávacích plánů) pro nadané děti a žáky a žáky se specifickými poruchami učení:

a) Byly vytvořeny koncepce vzdělávacího procesu, které slouží i pro ostatní školy jako vzor pro nastavení na konkrétní podmínky každé jednotlivé školy (Koncepce systému vzdělávání pro žáky se specifickými poruchami učení, Koncepce systému vzdělávání pro děti a žáky nadané).

b) Byly vytvořeny metodické materiály, které jsou k dispozici všem vyučujícím a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti na webových stránkách školy či k nahlédnutí do tištěných materiálů v areálu školy (Organizace péče o žáky se specifickými poruchami učení, Organizace péče o nadané dítě, Opodstatněnost zařazení vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků s SPU do oblasti speciální pedagogiky).

c) Byli vyškoleni pedagogičtí pracovníci, kteří implementovali nové metody do vzdělávacího systému

školy, prováděli prvotní identifikace dětí formou dotazníkového šetření a následně s nimi pracovali v hodinách, vytvářeli pro ně individuální vzdělávací plány. Jako součást IVP vznikla na naší škole Smlouva s nadaným žákem, která konkrétně nastavuje dílčí cíle v individuálním vzdělávání i v oblastech mimo výuku.

d) Byla navázána dlouhodobá spolupráce s partnerskými školami v republice vzdělávajícími žáky nadané i žáky s SPU pro získání dobrých příkladů z praxe (Základní a mateřská škola JUDr. Mareše ve Znojmě, Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova v Sokolově, ZŠ Zlín-Malenovice, ZŠ Nám. Curievých v Praze)

e) Byly vytvořeny učební opory, které umožňují nadaným žákům dostatečné množství podnětů k rozvoji jejich talentu a žákům s SPU napomáhají při reedukaci dysfunkce (databanka výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě):

– v rámci partnerství s VŠB-Technickou univerzitou v Ostravě byly vytvořeny samoopravovací matematické příklady pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ.

– byly získávány pracovní listy v centrech nadání a DYScentrech i pro ostatní oblasti vzdělávání, ale především byly vytvářeny pracovní listy samotnými učiteli školy na konkrétní podmínky. Byly zakoupeny potřebné encyklopedie a reedukační materiály i kompenzační pomůcky pro učitelskou i příruční žákovskou knihovnu.

f) Bylo vytvořeno zázemí pro děti, tzv. speciální pracoviště v rámci běžné třídy (notebook, encyklopedická příruční knihovna vč. CD-ROMů s možností využití interaktivní tabule v odborné učebně pro prezentaci zjištěných informací před třídou.

g) Byl zřízen speciální koutek pro talentované děti a děti s SPU.

h) Docházelo k přenosu projektem získaných znalostí z oblasti pedagogiky v rámci spolupráce s ostatními školami do výuky žáků dalších základních škol.

i) Byl pilotně ověřen vzdělávací systém a jeho funkčnost (průběžně bylo prováděno ověřování materiálů i pedagogických postupů v praxi). Tento systém byl předváděn formou ukázkových hodin i dalším zájemcům z řad pedagogů jiných škol či byly natočeny ukázkové hodiny na DVD, která jsou k dispozici pedagogům naší školy i dalším pedagogům z jiných škol.

j) Daná oblast byla propagována mezi odbornou i laickou veřejností (na různých konferencích během celého projektu (konference po celé republice – v Praze, ve Zlíně, ve Znojmě, v Kroměříži, na mezinárodních konferencích v Paříži a v Budapešti) a především závěrečnou konferencí nazvanou „Prima škola pro všechny“ k danému tématu, která proběhla v naší škole). Na této konferenci se sešlo 62 účastníků z 67 přihlášených z celé republiky. Velký zájem byl především o ukázkové hodiny na obou stupních ZŠ, ale také diskuze a výměna zkušeností pod vedením odborníků ze společnosti STaN (Společnost pro talent a nadání Praha – česká pobočka ECHA) a MENSA ČR, včetně zástupců z univerzit z oblasti speciální pedagogiky, byla vítána. Odborné přednášky, především hosta ze zahraničí PhDr. Jany Juráškové, PhD., autorky mnoha praktických publikací o vzdělávání dětí a žáků nadaných, se setkaly s velkým ohlasem. (viz program konference).

 

 

 

Zpětná vazba od cílových skupin
1. DĚTI A ŽÁCI NADANÍ

Zapojení: 10 žáků nadaných

Zhodnocení: zlepšení kvality vzdělávání díky konkrétnímu zaměření dle druhu nadání – pomocí Smlouvy se žákem upřesněna forma i náplň vzdělávání, možnost použít další rozšiřující materiály (pracovní listy, encyklopedie, vzdělávací CD ROMy vč. možnosti pracovat s notebookem na samostatné práci).

 

2. DĚTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

(např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADD, ADHD),

Zapojení: 20 žáků

Zhodnocení: zlepšení kvality vzdělávání díky širší nabídce kompenzačních pomůcek, výukových CD ROMů a možnosti použít notebook při práci ve škole.

 

3. PRACOVNÍCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY

Zapojení: 20 osob

Zhodnocení: zvýšení kvalifikace a odborných znalostí z dané problematiky, možnost teorii převést do praxe, vyzkoušet si ji a dále ji vzájemnými hospitacemi a koučováním odborníků ze speciální pedagogiky rozvíjet a zlepšovat.

 

Cílové skupiny jsou s výsledky projektu velmi spokojeny – pedagogové získali teoretické i praktické znalosti potřebné pro výuku dětí nadaných i žáků s SVP, dostali k dispozici také nové edukační materiály (pracovní listy, encyklopedie, výukové CD ROMy) a techniku (interaktivní tabuli, notebooky).

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) jsou nadšeni z nových pomůcek i rozvíjejících deskových a logických her, z encyklopeidií i z možnosti používat ve výuce notebooky s výukovými CD ROMy a pracovat na interaktivní tabuli.

 

 

 

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů
Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota
Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 28 28
Počet podpořených osob – celkem 110 263
Počet úspěšně podpořených osob 110 263
 

 

Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot
Žádné

 

 

 

Publicita projektu
–         Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační

sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)

V rámci projektu byly všechny výstupy označeny logem EU a ESF a sdělením o finanční spoluúčasti ESF a státního rozpočtu ČR.

1. letáky – stručný souhrn informací o projektu a dané problematice, byly vytištěny v českém jazyce a na základě potřeby prezentovat projekt i na mezinárodní konferenci byly v dalším roce projektu vytištěny anglické mutace.

2. brožura – informace o projektu a dané problematice, výstupy ze závěrečné konference včetně příspěvků přednášejících.

3. informační sdělení o realizaci projektu – je umístěno na budově školy a uvnitř budovy na nástěnce školy a partnerských škol, dále je označena kancelář realizace projektu, včetně dokumentace uložené v kanceláři (viditelné označení pořadačů obsahujících materiály související s realizací projektu).

4. prezenční listiny a certifikáty, které jsou výstupy pořádaných akcí – workshopů a seminářů.

5. články v novinách – o zahájení projektu a informace o ukončení projektu v rámci závěrečné konference v jednotlivých krajích (Brněnský deník, Moravskoslezský deník, Karlovarský deník)

–         Oznámení ve všech mediálních prezentacích

Ve všech mediálních prezentacích bylo oznámeno, že realizovaný projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

–         Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Všechny dokumenty související s realizací projektu byly označeny výše uvedenou informací.

–         Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)

V průběhu realizace projektu probíhaly workshopy, v rámci kterých byly uskutečňovány exkurze a

ukázkové hodiny speciálního vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků se specifickými poruchami učení (SPU), ostatním zájemcům z řad pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků základních škol v rámci celé ČR, i ostatním pedagogickým pracovníkům a odborníkům dle individuálního zájmu.

Na závěr projektu byla uspořádána závěrečná konference, na kterou byli pozváni zástupci MŠMT. Na konferenci byl prezentován průběh, výsledky a výstupy projektu.

V místnostech konání akcí byl umístěn informační panel obsahující identifikaci projektu a dále logo EU a ESF

se sdělením o finanční spoluúčasti ESF a státního rozpočtu ČR.

–         Jiné formy zajištění publicity projektu

Na stávajících internetových stránkách školy je vyčleněn prostor, kde jsou umístěny informace o průběhu, výstupech a výsledcích projektu včetně jejich označení logem EU, ESF a informací o finanční

spoluúčasti EU, ESF a státního rozpočtu ČR.

Partneři projektu na svých webových stránkách rovněž umístili informaci o jejich partnerství v rámci realizovaného projektu, anotaci projektu, včetně výše uvedeného označení logem atd. a odkaz na stránky naší školy, které budou průběžně aktualizovány a do konce roku budou daná data přemístěna do záložky „úspěšně realizované projekty školy“ s trvalým označením poskytovatele podpory.

–         Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech

V rámci projektu jsou všechny vzdělávací materiály označeny logem EU a ESF a sdělením o finanční

spoluúčasti ESF a státního rozpočtu ČR.

– metodické materiály (příručky, listy),

– školící materiály (tištěné i elektronické)

 

–              Propagační předměty

V rámci projektu byly všechny propagační předměty označeny logem EU a ESF a sdělením o finanční

spoluúčasti ESF a státního rozpočtu ČR.

propisky

bloky

Byly použity částečně v rámci školení pedagogických pracovníků a dále v rámci workshopů a závěrečné

konference jako prostředek propagace poskytovatele podpory.

–         Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Soukromá základní škola, spol. s r.o. souhlasila s uveřejněním v seznamu příjemců.

–         Uvědomění příjemců pomoci

Všichni příjemci podpory byli uvědoměni, že byli podpořeni díky finančním prostředkům z EU (ESF) a státního

rozpočtu ČR.

Podpoření žáci školy a pedagogičtí pracovníci byli v rámci zahájení projektu podrobně informováni o projektu, pravidelné informace o realizaci projektu byly předávány prostřednictvím nástěnky školy a internetových stránek školy v části věnované projektu, stejně tak žáci a pedagogičtí pracovníci partnerských škol.

Rodiče podpořených dětí byli informováni prostřednictvím nástěnky školy a informačních sdělení ředitelky a pedagogických pracovníků školy a také žáků.

Další výstupy například videozáznamy či fotodokumentace pro praktickou demonstraci výuky pro

pedagogické pracovníky ostatních základních škol či pedagogů pedagogických škol jako podklady pro obohacení

výuky, při exkurzích, byli informováni formou ústního sdělení a označením příslušných materiálů, prostředků a

místností.

–         Zvláštní tiskové a mediální zprávy

2 články v tisku v rámci každého kraje (6 článků) – v Moravskoslezském deníku, Brněnském deníku, Karlovarském deníku).

Na začátku realizace projektu byl uveřejněn 1. článek v uvedeném tisku informující o zahájení projektu s výzvou o možnosti exkurze ve škole, včetně prezentace ukázkových hodin praktického vzdělávání dětí nadaných i dětí s

SPU pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

Na konci realizace projektu byl vydán 2. článek v uvedeném tisku informující o konání závěrečné konference k realizaci projektu, jeho výstupů a výsledků.

Opět byly uvedeny informace o finanční spoluúčasti EU, ESF a státního rozpočtu.

 

Webové stránky projektu Stránky školy: www.primaskola.cz, odkaz projekt ESF
 

 

Udržitelnost projektu
Po skončení realizace projektu je další finanční krytí zajištěno z vlastních zdrojů.

Realizací projektu byla vytvořena metodika pro zavedení systému vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků se

specifickými poruchami učení, která byla implementována do vzdělávacího systému školy a vytvořila tak pevný

základ pro další tvorbu a rozvoj tohoto systému vzdělávání. Slouží k rozpoznání dětí s SPU i nadání dětí a

k jejich dalšímu rozvoji. Projekt rovněž poskytl metodické vedení pro stávající i budoucí učitele jednotlivých

předmětů s uvedením do problematiky, s potřebnými podklady pro výuku (pracovní listy) a nezbytné pomůcky a prostředky pro efektivní práci s cílovou skupinou, které budou i nadále využívány.

Tento vzdělávací systém bude průběžně doplňován a zdokonalován, aby byl neustále v souladu s novými trendy speciálního vzdělávání.

Všechny vytvořené a ověřené výstupy projektu budou využívány partnerskými školami a dle zájmu i ostatními

školami v republice.

 

 

 

Horizontální témata
Rovné příležitosti
Projekt zcela naplňuje rovné příležitosti ke vzdělávání. Hlavním cílem projektu byla tvorba optimálních podmínek pro nadané děti a žáky a žáky se specifickými poruchami učení (SPU), kteří mají speciální vzdělávací potřeby, na specificky upravený vzdělávací systém, v rámci počátečního vzdělávání a pro děti do vzdělávacího systému vstupující (MŠ). Projekt nabízel rovné příležitosti pro rozvoj různých individuálních schopností a nadání každého dítěte navštěvujícího školu. Každé dítě má nějaký druh nadání či talentu. Škola systematicky, soustavně a erudovaně nyní díky projektu tento talent vyhledává a dále rozvíjí. Navíc projekt umožnil žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU), kteří mají výukové problémy ve zvládání některých školních kompetencí, získat odbornou pomoc, dosáhnout opravdu dobrých výsledků a zvládat studium i na vyšších stupních. Léta překonávání problémů a opakujících se menších či větších neúspěchů, horších známek, výtek ze strany rodičů, učitelů, vedou u jedince s SPU častěji ke sníženému sebehodnocení a sebevědomí. Z toho pak vyplývá, že žák nechce studovat, protože je přesvědčen, že školu nezvládne, a tak se na ni nehlásí – nevěří si, že zvládne přijímací zkoušky a častěji ukončí studium předčasně. Je tedy třeba žáky identifikovat a následně u nich podporovat pozitivní sebehodnocení, víru v sebe i vlastní síly a dovednosti. I po ukončení projektu bude nadále uplatňován rovný přístup ke vzdělávání, nebude docházet k diskriminaci z hlediska pohlaví, rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženství, sexuální orientace, socioekonomického prostředí. Škola je bezbariérová a navštěvují ji i děti se smyslovými handicapy, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti různých národností a z různých sociálních vrstev.

 

Udržitelný rozvoj
Principy udržitelného rozvoje byly zohledňovány v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků a rovněž

následného vytváření a ověření vzdělávacího programu pro nadané děti a žáky a žáky se specifickými

poruchami učení (SPU). Environmentální vzdělávání již bylo začleněno do vzdělávacích programů pro žáky i

pedagogy a výchovou k vývoji a užívání moderních a k životnímu prostředí šetrných technologií.

Škola (žáci i zaměstnanci) byli v rámci projektu zapojeni do sběru starého papíru a víček z PET lahví, byly prováděny i další aktivity rozvíjející jejich ekologické cítění jako třídění odpadu, byl kladen důraz na používání eko výrobků, recyklovatelného papíru, přírodních materiálů, jak při práci v hodinách, tak při rekonstrukci a dostavbě budovy školy (dřevo, kámen, cihla atd.), nadaní žáci dostávali samostatné úkoly zaměřené na enviro oblast a zjištěné výsledky prezentovali před třídou.

Stejně tak partneři školy se věnují environmentálnímu vzdělávání, které mají zakomponovány v rámci svých vzdělávacích programů – např. mateřská škola ve Znojmě je nositelem titulu Ekologická mateřská škola a SZŠ Mánesova Sokolov propaguje globální výchovu, v rámci které se zajímá o problémy životního prostředí, rovnost ras a pohlaví, celostně chápaného zdraví, míru, řešení konfliktů, práv a odpovědnosti apod.

Během projektu probíhala spolupráce s ekologickými centry VITA, OZO, TEREZA, Lesní škola, v rámci jejich akcí byly realizovány exkurze, procházky do okolí se zaměřením na enviro oblast.

 

 

 

Výstupy/produkty projektu CZ.1.07/1.2.00/08.0135
 
Typ
Název
Stručný popis
Dostupnost
1
Nehmotný výstup
Řádné a efektivní vedení projektu (KA1)
ČINNOSTI:
1.1. Management a monitoring projektu
1.2. Uveřejnění zahájení projektu v mediálních prostředcích a na internetových stránkách i nástěnkách jednotlivých škol
1.3. Vyhlášení výběrových řízení na zařízení a vybavení
1.4. Řízení a monitoring projektu
1.5. Propagace realizace projektu – průběžná aktualizace dat o naplňování jednotlivých činností projektu
Konkrétně v MZ 1-8
Nehmotný výstup
2
Novinové články
Publicita – novinové články (KA1)
– novinové články – (MZ1)úvodní informace v Moravskoslezském Deníku, závěrečná  informace o projektua pozvánka na závěrečnoukonferenci v měsíčníku Program(MZ8) a v regionálních denícíchpartnerů.
Skeny na CD, k nahlédnutí na místě v areálu školy
3
Nehmotný výstup
Publicita – Informace o projektu (KA1)
– průběžné aktuální informace z realizace projektu zveřejněné na internetových stránkách a nástěnce školy
(MZ1 – MZ8)
Nástěnka školy, webové stránky školy www.primaskola.cz
4
Leták
Publicita (KA1)
– leták skládací s informacemi o projektu
(MZ2)
Tištěný v areálu školy – na vyžádání.
5
Brožura
Publicita (KA1)
– brožura s informacemi o škole, o projektu a o konferenci vč. CD s prezentacemi z konference (MZ8)
Tištěná v areálu školy – na vyžádání.
6
Infopanel
Publicita (KA1)
– informační panel (identifikace projektu vč. loga EU, ESF a standardního textu)
(MZ2)
V areálu školy.
7
Bloky, propisky
Publicita (KA1)
– bloky a propisky s logy EU, ESF (MZ2)
V areálu školy.
8
Metodický materiál
Koncepce (KA2)
1. Koncepce systému vzdělávání pro nadané děti a žáky
2. Koncepce systému vzdělávání pro žáky se specifickými poruchami učení
 (MZ1)
Tištěné v areálu školy, na vyžádání na CD.
9
Metodický materiál
Metodiky (KA3)
1. Opodstatněnost zařazení vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků s SPU do oblasti speciální pedagogiky
2. Organizace péče o nadané dítě
3. Organizace péče o žáky se specifickými poruchami učení (MZ3)
Tištěné v areálu školy, na vyžádání na CD.
10
Nehmotný výstup
Školení (KA4)
Proškolení pedagogičtí pracovníci – 263 osob
(MZ1-MZ8)
Podpisové listiny, osvědčení ze školení – v areálu školy.
11
Nehmotný výstup
Exkurze (KA4)
Exkurze ve školách s programem pro nadané děti a děti s SPU – 4 návštěvy – získané a do vzdělávacího systému poté implementované dobré příklady z praxe
(MZ1-MZ8)
Seznam exkurzí, Zhodnocení exkurzí a jejich implementace do školního systému výuky – tištěné v areálu školy, elektronicky na CD.
12
Speciální pracoviště
Digitální hnízdo (KA5)
9 speciálních pracovišť, tzv. digitálních hnízd, pro práci nadaných dětí v rámci běžné třídy (stolek, židle, notebook, výukové CD ROMy, encyklopedie)

(MZ8)

V jednotlivých třídách školy, fotografie na CD.
13
Centrální pracoviště
Digitální hnízdo (KA5)
1 centrálního pracoviště pro práci dětí obou skupin ve volném čase

(MZ8)

V klidné části školy ve společných prostorách, fotografie na CD.
14
Speciální koutek
Speciální koutek (KA5)
1 speciální koutek v rámci 0. Ročníku (stůl, židle, police na hry, didaktické hry)

(MZ8)

Místnost určená pro aktivity 0. ročníku, fotografie na CD.
15
Učební texty
Samoopravovací cvičení I.(KA5)
Samoopravovací cvičení z matematiky pro žáky s SPU – sestava samoopravovacích příkladů pro 1. a 2. ročník ZŠ (MZ5)
Elektronicky na CD v areálu školy, na vyžádání na CD.
16
Učební texty
Samoopravovací cvičení II.(KA5)
Samoopravovací cvičení z matematiky pro žáky nadané– sestava samoopravovacích příkladů pro 1. až 4. ročník ZŠ(MZ5)
Elektronicky na CD v areálu školy, na vyžádání na CD.
17
Učební texty
Kopírovatelné pracovní listy (KA5).
databáze pro děti a žáky nadané – 13 pořadačů dle jednotlivých předmětů, v každé složce zalaminované pracovní listy pro další rozmnožování
(MZ8)
Tištěné v areálu školy, elektronicky na vyžádání na CD.
18
Učební texty
Kopírovatelné pracovní listy (KA5).
databáze pro žáky s SPU – 5 pořadačů dle jednotlivých předmětů, v každé složce zalaminované pracovní listy pro další rozmnožování.
(MZ8)
Tištěné v areálu školy, elektronicky na vyžádání na CD.
19
Učební texty
Pracovní listy (KA5)
Kreslící pracovní sešit – grafomotorika
(MZ8)
Tištěné v areálu školy, elektronicky na vyžádání na CD.
20
Učební texty
Pracovní listy (KA5)
Pracovní sešit AJ

(MZ8)

Tištěné v areálu školy, elektronicky na vyžádání na CD.
21
Učební texty
Pracovní listy (KA5)
Deník mých úspěchů

(MZ8)

Tištěné v areálu školy, elektronicky na vyžádání na CD.
22
Individuální plány
Individuální plány pro obě skupiny dětí – SPU, nadané (KA6).
Výuka dětí dle individuálních vzdělávacích plánů pro jednotlivé nadané děti a žáky.
Výuka dětí dle individuálních vzdělávacích plánů pro jednotlivé žáky s SPU.
Výuka dětí a žáků založená na vyučovacích metodách podporujících rovný přístup ke vzdělávání žáků nadaných i žáků s SPU na této škole (viz přípravy na diferenciované vyučovací hodiny).
(MZ8)
Tištěné v dokumentaci žáků v areálu školy (zákon na ochranu osobních údajů – není přístupné veřejnosti).

 

 

23
Vzdělávací systém
Vzdělávací systém pro obě skupiny žáků – SPU i nadané (KA6).
Nový ověřený vzdělávací systém vzdělávání dětí a žáků nadaných.
Nový ověřený vzdělávací systém vzdělávání žáků s SPU.
(MZ8)
Tištěné součástí ŠVP jako příloha, elektronicky na vyžádání na CD.
24
Nehmotný výstup
Spolupráce mezi školami (KA7)
Další forma spolupráce počátečního a vysokoškolského vzdělávání na naší škole.
(MZ8)
Popis tištěný v areálu školy, elektronicky na CD.
25
Nehmotný výstup
Spolupráce mezi školami (KA7)
Nová forma spolupráce mezi základními školami v České republice.
(MZ8)
Popis tištěný v areálu školy, elektronicky na CD.
26
Nehmotný výstup
Závěrečná konference k projektu (KA8)
Závěrečná konference propagující projekt z pohledu výstupů a výsledků, kterých bylo díky realizaci tohoto projektu docíleno.
(MZ8)
Viz Brožura z konference, Program ke konferenci, CD s prezentacemi z konference.