Atmosféra

Vztahy dětí navzájem, vztahy dětí a učitelů, školní prostředí a bezpečnost jsou pro nás klíčovými k zajištění dobré školní atmosféry. Ve zdravém, podnětném a dostatečně moderním prostoru mohou děti lépe rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Vede je k tomu učitelský kolektiv, který je skvěle proškolený v moderních metodách výuky.

V jednotlivých třídách máme obvykle 15-20 žáků. Na celé škole pak kolem 150 dětí. Díky tomu panuje na škole rodinná atmosféra. Děti i učitelé se mezi sebou dobře znají. Tráví spolu také volný čas v rámci společných školních akcí (lyžování, jarmarky, oslavy atp.). Starší žáci jsou aktivně vedeni k tomu, aby se starali o mladší (žáci 9. třídy například drží nad prvňáčky celý rok patronát a pomáhajím jim se začleněním do nového prostředí).

Do života školy zapojujeme také rodiče. Mohou se účastnit akcí spolu s dětmi, podporovat přípravu těchto akcí nebo školu jako takovou. Osobní konzultace s učiteli jsou pro ně otevřené každý týden.